Pýtajte sa: +420 770 110 650


OBCHODNÉ PODMIENKY 

Prevádzkovateľom webových stránok a internetového obchodu www.ketofit.cz je 4FITNESS s.r.o., Příkop 843/4, 60200 BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE, IČO: 04213815, DIČ: CZ04213815 zapísaný  u Krajského soudu v Brně, Spisová značka C 88808.

 

 Základné USTANOVENIA

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“)  prevádzkovateľa webových stránok a internetového obchodu www.ketofit.cz 4FITNESS s.r.o., Příkop 843/4, 60200 BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE, IČO: 04213815, DIČ: CZ04213815 zapísaný  u Krajského soudu v Brně, Spisová značka C 88808. (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, či iným spôsobom  ďalej špecifikovaným v čl. 3.4. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.ketofit.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.      Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.ketofit.cz (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3.      V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, nie je spotrebiteľom (napr. jedná sa o právnickú osobu, alebo podnikateľa), upravujú vzťahy medzi predávajúcim a takou osobou osobitné ustanovenia čl. 11 ​​obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.7.     Prodávající tímto informuje kupujícího, že spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

užívateľský účet

2.1.      Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru, a to aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj ​​užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.      Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú teda nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu ohľadom tohto tovaru. Podanie objednávky tovaru je možné urobiť vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, elektronickou poštou, telefonicky, alebo osobne.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, pričom ceny ponúkaného tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodaním tovaru (článok. 3.3). Ceny tovaru v rámci webového rozhrania sa môžu líšiť od cien, ktoré sú uvedené v kamennej prevádzke predávajúceho. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, alebo Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru môže kupujúci využiť nasledujúce spôsoby vytvorenia objednávky:

a) využitím on-line objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu

b) elektronickou poštou na adrese: obchod@ketofit.cz

c) telefonicky na telefónnom čísle +420 770 110 650 alebo 777621 682

d) osobne na predajni na adrese Pionýrska 3, Brno

V prípade voľby spôsobu objednania prostredníctvom on-line formulára na objednanie tovaru, alebo služby vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" zákazník do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, alebo poskytnutím služby (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

V prípade, že kupujúci zvolí variantu na objednanie tovaru, b). alebo c), potom na odoslanie objednávky prostredníctvom e-mailu či telefonicky, je kupujúcemu doporučené uviesť nasledujúce údaje na správne vybavenie objednávky:

a) Meno, priezvisko

b) adresa, dodacia adresa pokiaľ je rozdielna od fakturačnej adresy

c) e-mail

d) telefonické spojenie, nutné na prípadné zmeny typu tovaru

e) prípadné doplňujúce údaje

3.5.      V prípade, že zákazník zvolí spôsob odoslania objednávky prostredníctvom on-line formulára, potom má možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil (zadal), a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky, to všetko pred samotným odoslaním objednávky. Na odoslanie objednávky po kontrole údajov kupujúcim použije zákazník tlačidlo "Dokončiť", po ktorého stlačení dôjde k odoslaniu objednávky. Údaje, ktoré boli kupujúcim v objednávke uvedené, sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nie je povinný overovať ich pravdivosť. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky, toto obdržanie zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou (súhrn objednaného tovaru), a to na adresu elektronickej pošty zákazníka, uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“) s požiadavkou na záväzné potvrdenie platnosti objednávky (ďalej tiež len "autorizácia"). V prípade, že nebude autorizácia cez tento email vykonaná, bude kupujúci v nasledujúcich pracovných dňoch kontaktovaný predávajúcim a o potvrdenie objednávky požiadaný. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú chybným uvedením údajov zákazníkom.

3.6.      Predávajúci sa zaväzuje doručiť kupujúcemu objednaný tovar a zákazník sa zaväzuje predávajúcemu objednaný tovar uhradiť v plnej výške.

3.7.      Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie platnosti (autorizáciu) objednávky, a to spravidla elektronicky (odkazom v súhrnnom emaile), alebo písomne ​​(na adresu obchod@ketofit.cz), alebo telefonicky.

3.8.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až úspešnou autorizáciou objednávky zo strany kupujúceho, po výzve na túto autorizáciu zo strany predávajúceho.

3.9.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

cena tovaru a Platobné podmienky

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

Pre prípad dodania tovaru na území Slovenskej republiky:

-          bezhotovostne prevodom v EUR: Poštovné na Slovensko je 4,5 EUR

  • SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ5620100000002601024787

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.4 až čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.      V prípade bezhotovostnej platby je tovar kupujúcemu odoslaný až po uhradení kúpnej ceny, výnimočne po dohovore skôr. Cena je splatná najneskôr do 14 dní, od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade objednávky tovaru a voľby jeho osobného odberu je tovar rezervovaný po dobu 7 dní, pokiaľ nie je do tejto doby vyzdvihnutý, môže ho predávajúci vrátiť späť k predaju. Splatnosť kúpnej ceny v hotovosti, alebo na dobierku pri odoslaní tovaru k zákazníkovi, nastáva pri prevzatí tovaru.

4.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby, alebo uhradením v hotovosti, pri doručení tovaru.

4.6.      Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.      V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, alebo inej platby voči predávajúcemu, kupujúci a predávajúci zjednávajú úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. V prípade omeškania kupujúceho, ktorý je podnikateľom (teda pri nákupe použije svoje IČO) s úhradou kúpnej ceny alebo inej platby voči predávajúcemu, kupujúci a predávajúci dojednávajú zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

4.8.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nemožno vzájomne kombinovať.

4.9.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu, po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo zašle spolu s tovarom, alebo odovzdá osobne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.      Kupujúci berie na vedomie že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní, a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ takéto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2.      Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý si tovar objednal inak ako osobne, v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodaní niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3.      Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci - spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@ketofit.cz. V tomto prípade kupujúci oznámi predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy, uvedie číslo objednávky, faktúry, meno a dátum nákupu.

5.4.      Predávajúci poskytuje na odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy aj Vzorové poučenie o práve kupujúceho na odstúpenie od zmlúv uzavretých dištančným spôsobom v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Zb. Toto poučenie je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok. 

5.5.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.6.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal.

5.7.      Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, že tovar ním vrátený bude poškodený či zničený, vzniká predávajúcemu voči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8.      Kupujúci berie ďalej na vedomie, že nevyzdvihnutie objednaného tovaru (zásielky) sa nepovažuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je nutné výslovne zrušiť. 

5.9.      Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s vyššie uvedeným predovšetkým v týchto prípadoch:

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

- výrazným spôsobom sa zmenila cena u dodávateľa tovaru a zákazník zmenu ceny neakceptuje.

- kupujúci vyplnil chybné alebo neúplné kontaktné údaje, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na emaily a pod.

- objednávka zostala zo strany kupujúceho neautorizovaná, alebo neuhradená dlhšie ako 7 kalendárnych dní

- objednávka nebola za strany kupujúceho v riadnom termíne vyzdvihnutá

5.10.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

        preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.      Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.4.      V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky či naopak prelepenie páskou dopravcom, poškodenie krabice a pod.) a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Ak sa stane, že zásielka príde viditeľne otlčená, deformovaná, natrhnutá, alebo prelepená páskou dopravcom, kupujúci by mal požiadať prítomného vodiča prepravnej spoločnosti o zaznamenanie týchto skutočností do protokolu pri preberaní. Jedná sa o tzv. prevzatie s výhradou. Kupujúci prepravcovi oznámi svoje výhrady k zásielke a požiada o ich spísanie do preberacieho protokolu. Poznámka o akokoľvek poškodenom obale je veľmi dôležitá! Pokiaľ po rozbalení zásielky s uvedenou výhradou (napr.: k poškodenému/popučenému obalu) kupujúci zistí škodu na tovare, uľahčuje uvedenie výhrady na uznanie reklamácie.

6.6.      Pri zistení škody na zásielke je kupujúci povinný tieto skutočnosti oznámiť všeobecne platným komunikačným prostriedkom, prípadne osobne. Ak sa na posúdenie škôd na zásielke vyžaduje obrazový záznam či iná dokumentácia, využije sa ľubovoľného písomného styku, s tým že rýchlejší a preferovaný je e-mailový obchod@ketofit.cz. Odoslanie dokumentácie a obrazového záznamu sa musí uskutočniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Príloha emailu musí obsahovať dôkladné zdokumentovanie zásielky fotografiami (obal vrátane prepravného štítku, výstelka, poškodený tovar), zápis o stave zásielky spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Predávajúci sa následne spojí s kupujúcim a začne konanie náhrady škody.

6.7.       Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.8.      Doručovanie zásielok prebieha len v pracovných dňoch kedykoľvek v časovom rozmedzí 9-17 hodín. Je nutné uviesť takú adresu doručenia, na ktorej sa príjemca (kupujúci), alebo ním poverená osoba v pracovných dňoch v tomto čase vyskytuje (napr.: adresa zamestnania, susedia, príbuzní a pod.)

6.9.      Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich cien. Pri nákupe nad 56 EUR má kupujúci poštovné zadarmo. DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere na predajni kupujúci musí vyčkať na zaslanie emailu potvrdzujúceho odbavenie objednávky. V opačnom prípade je možné, že tovar na predajni nebude pripravený k odberu!

-          V rámci Slovenska tovar doručuje zásielková spoločnosť Geis Parcel. Dodacie lehoty sa spravidla bežne pohybujú v rozmedzí od 1 - 3 pracovných dní.

 

Ceny poštovného a balného na doručovanie tovaru na území Českej republiky:

 

 

 

 

 

Osobný odber – Pionýrská 3, 60200, Brno

bez poplatku

 

 

 

 

Ceny poštovného a balného na doručovanie tovaru na území Slovenskej republiky:

 

SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ5620100000002601024787
Do důvodu platby uveďte číslo objednávky, jinak nebude platba v pořádku přijata.

Objednávka bude vybavená až po pripísaní platby na účet.

poštovné 4,5 EUR vr. DPH bez ďalších poplatkov

 

 

 

Max. váha zásielky v rámci doručenia na Slovensko 30kg vr. krabice a výstelky - samotný tovar teda max. 27-28kg.

 

V prípade ťažších zásielok je účtovaný váhový príplatok v cene ďalšieho poštovného.

6.10. Postup pri doručení iného tovaru, než bolo objednané:

Ak má kupujúci podľa výrazne rozdielnej váhy doručeného balíka oproti objednanému tovaru podozrenie, že by mohlo ísť o omyl/zámenu balíkov atď., je povinný zásielku neprebrať a požiadať vodiča o jej uloženie na depe. Kupujúci potom bezodkladne skontaktuje predávajúceho, na adrese obchod@ketofit.cz, alebo tel. +420 770 110 650 a požiada o preverenie situácie.

 

V prípade, že balík kupujúci prevezme a po jeho otvorení zistí, že mu bola doručená iná objednávka /iný tovar, výrobky NEOTVÁRA ani ich obaly inak NEPORUŠUJE. Všetko dôkladne zdokumentuje fotografiami (krabicu vrátane prepravného štítku, faktúru, obsah balíka - teda všetok tovar). Potom sa okamžite obráti na e-mailovú adresu obchod@ketofit.cz a v prílohe zašle tiež všetky fotografie a podklady. Predávajúci kupujúceho následne skontaktuje za účelom vyriešenia zámeny. V podobných prípadoch sa zvyčajne vodič vráti pre mylne doručené zásielky a následne zariadi ich správne doručenie. Preto je naozaj dôležité jednotlivé výrobky neotvárať. V opačnom prípade budú kupujúcemu otvorené výrobky priúčtované.

 

Dodacie lehoty

7.1.        V prípade objednávky tovaru z bežnej ponuky predávajúceho bude zásielka odovzdaná prepravcovi na doručenie najneskôr do 3 pracovných dní od autorizácie prijatej objednávky zo strany kupujúceho, alebo od pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak nie je vybavenie objednávky v tomto termíne možné, bude tak kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 pracovných dní od prijatia objednávky oznámené, prípadne oznámený nový termín dodania.

7.2.        Objednávky s osobným odberom (bez dopravy) na tovar z bežnej ponuky predávajúceho budú pripravené k odberu najneskôr do 5 pracovných dní od autorizácie prijatej objednávky zo strany kupujúceho, alebo od pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak nie je vybavenie objednávky v tomto termíne možné bude toto kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 pracovných dní od prijatia objednávky oznámené, prípadne oznámený nový termín dodania.

7.3.        U objednávok s dopravou je kupujúci povinný tovar od prepravcu riadne prevziať a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od odovzdania zásielky do prepravy, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad neodkladne oznámiť prepravcovi zistené chyby. Faktúra je priložená v balíku.

7.4.      U objednávok s osobným odberom je kupujúci povinný tovar na výdajnom mieste prevziať najneskôr do 7 kalendárnych dní.

       Práva z chybného plnenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

8.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby.

Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1.   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

8.2.2.   sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3.   tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5.   tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3.      Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

8.5.      Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal reklamacii - prejav vôle spotrebiteľa. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.6.      Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

      ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.4.      Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby

10.1 Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

10.2. Prodávající informuje kupujícího, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem vyřízení jeho objednávky (vedení uživatelského účtu), výkonu práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, plnění zákonných povinností spojených s vedením účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Kupující může udělit zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních sdělení a informací. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely však není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy a kupující jej musí výslovně udělit a může jej kdykoli odvolat prostřednictvím emailu uvedeného níže.

10.5.Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou bez souhlasu kupujícího poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

10.6. Prodávající v souladu s Článkem 12 a násl. Nařízení poskytuje kupujícímu následující informace:
- Správcem osobních údajů je prodávající. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: obchod@ketofit.cz
- Účely zpracování osobních údajů jsou plnění kupní smlouvy a zákonných povinností prodávajícího (zpracování osobních údajů pro marketingové účely podléhá zvlášť udělenému souhlasu kupujícího).
- Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plní prodávající své zákonné povinnosti.
- Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
- Osobní údaje budou uloženy po dobu, která vyplývá z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních podkladů a daňových dokladů, tj. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
- Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi prodávajícího. Kupující má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem prodávajícího vyplývajícím z uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jakož i jeho dalším zákonným povinnostem.
- Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
- Prodávající nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.
- Kupující má právo žádat prodávajícího o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
- Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být prodávajícím zpoplatněny.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

        Osobitné ustanovenia pre prípady, keď kupujúci nie je spotrebiteľom

11.1.  V prípadoch, keď kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia čl. 5.1 až čl. 5.7, čl. 8.2 až čl. 8.5 a čl. 9.3 obchodných podmienok nevzťahujú.

11.2.  V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, predávajúci nesie zodpovednosť iba za ujmu, ktorú predávajúci zavinil.

        záverečné ustanovenia

12.1.  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.  Prílohu obchodných podmienok tvorí Vzorové poučenie o práve kupujúceho na odstúpenie od zmlúv uzatvorených dištančným spôsobom a vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie KetoFit, Karásek 2245 /1f, 62100 Brno-Řečkovice, adresa elektronickej pošty obchod@ketofit.cz, telefón 777621682.

12.6. Příchuťové tablety dodáváme jako komplementy k našim produktům. Vyhrazujeme si právo odmítnout jejich samostatný prodej. Taktéž v případě, kdy množství příchutí v objednávce převyšuje obvyklé množství příchutí k produktu.

 

V Brne dňa 01.05.2016         

 Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa Nariadenia vlády č. 363/2013 Zb., o vzorovom poučení o práve na odstúpenie od zmlúv uzavretých dištančným spôsobom, alebo mimo prevádzkových priestorov a vzorovom formulári na odstúpenie od týchto zmlúv

 

 

 

A.  Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

 

1.1 Do 14 dní má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

 

1.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni

a) uzatvorenia zmluvy,

b) v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy: keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar.,

c) v prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí: keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru, alebo

d) v prípade uzatvorenia zmluvy na pravidelné dodávky tovaru počas vymedzeného obdobia: keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme prvú dodávku tovaru,.

 

1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať ........................... doplniť ..... .................... (vložte, obchodnú firmu / názov, adresu sídla a prípadne Vaše telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu) formou jednostranného právneho konania, a to buď listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom. Kupujúci môže použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

 

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

2.1 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu obdržané finančné prostriedky bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, a to všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol kupujúcim zvolený na pôvodnú transakciu, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. Kupujúcemu tým nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Platba bude kupujúcemu vrátená až po obdržaní vráteného tovaru, alebo skôr, ak preukáže kupujúci, že tovar odoslal späť, a to podľa toho, čo nastane skôr.

 

2.2 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, kupujúci zašle späť alebo ho odovzdá na adrese KetoFit, Karásek 2245 /1f, 62100 Brno-Řečkovice, adresa elektronickej pošty obchod@ketofit.cz, telefón 777621682. Lehota sa považuje za zachovanú, ak zákazník odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

 

2.3 Kupujúci nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru,.

 

2.4 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru iba v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

 


B. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

KetoFit

Karásek 2245/1f

621 00 Brno-Řečkovice

e-mail: obchod@4fitness.cz

 

-  Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru,(*)/poskytnutí týchto služieb (*)

 

-  Dátum objednania(*)/dátum obdržania(*)

 

-  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

 

-  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

 

-  Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov(iba ak je  tento formulár zasielaný v listovej podobe)

 

 

-  Dátum

 

 

 

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.

 


 

Dámy, ide to ľahko :)

Eva Velmi vytížená

32 let „Nejsnadnějšíhubnutí“
Teraz, po týždni užívania, som odhodlaná pokračovať ďalej. 22. dan za mnou – som nadšená. Okolie si všíma! 3. týždeň – nemôžem tomu stále uveriť – ide to ľahko. neviem viac, čo by som napísala okrem výborného odporúčania a fotiek ako dôkaz :) *
Zuzka Kadeřnice
24 let „KetoFitdoporučuji“
KetoFit doporučujem každému, kto to s chudnutím myslí vážne a chýba mu k motivácii ľahký štart. *
Kateřina maminka
34 let „Vypadám lépe než na střední“
S váhou jsem se prala od 18ti let, vyzkoušela jsem snad vše, ale bez výsledku, měla jsem 96 kg. Až díky KetoFit jsem zhubla na váhu, kterou jsem měla naposledy na střední. *
Renáta zhubla jsem já i mé kolegyně
„KetoFit doporučuji kamarádkám“
Nikdy jsem nejedla sladké, přesto jsem bojovala s nadváhou. Myslela jsem, že bude těžké shodit, ale naopak. Z pár týdnů s KetoFit jsem dosáhla svého cíle. Až jsem se děsila jak to jde rychle :) *
Veronika máma 3 dětí
36 let „Je ze mě nový člověk“
Zdraví se mi rapidně zhoršilo, musela jsem ihned jednat. Hledala jsem, jak rychle a bezpečně zhubnout. Po dlouhém vybírání jsem šla do KetoFit . A teď? Kila dole, zdraví na 1* Díky! *
Všetky príbehy
 
 
 
Koupit Ketofit


* Výsledky KetoFit redukčný starostlivosti nie sú zaručené pre každého a líšia sa podľa individuálnych dispozícií. Pred začatím redukčnej starostlivosti odporúčame odovzdať odkaz www.ketofit.cz Vášmu lekárovi a poradiť sa s ním ohľadom postupu a vhodnosti.

Upozornění: Součást nízkoenergetické náhrady celodenní stravy určené pro snižování tělesné hmotnosti. Vzájemná kombinace proteinových potravin KetoFit zajišťuje veškeré základní živiny v potřebném množství na 1 den. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Dodržujte dostatečný příjem tekutin přinejmenším 1,5 litru na den. Nevhodné pro osoby do 18 let. Skladujte v suchu při teplotě 10–19 ° C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím. Dieta je plně funkční při nadváze.

Výrobce: 4FITNESS s.r.o. Příkop 843/4 60200 BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE IČ: 04213815 DIČ: CZ04213815

ppl visa master maestro verification
Získajte prehľad o zľavách a akciách

 
 
Buďte s nami každý deň